Klachtenregeling

Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers een klacht hebben, zullen zij dit in de meeste gevallen kunnen bespreken en oplossen met docent, mentor of de schoolleiding. Soms lukt dat niet. Zo’n klacht kan gaan over zaken als seksuele intimidatie, gevoelens van onveiligheid of bedreiging. Dan kan een formele klacht worden voorgelegd aan de algemeen directeur van rsg de Borgen of bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij rsg de Borgen is aangesloten. In alle gevallen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij de administratie en is te vinden op de portal.

Contactpersoon

In de klachtenregeling zijn de formele spelregels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Hierbij kunt u een beroep doen op de contactpersoon. De contactpersoon is voor leerlingen en ouders/verzorgers, maar ook voor medewerkers van de school, het eerste aanspreekpunt voor klachten. Voor de Esborg is dat de heer J. van Dijk. De contactpersoon zal de klager aanhoren en begeleiden bij verdere stappen en de klager zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenscontactpersoon, die niet in dienst staat van de school. Dit is de heer J. Wibbens. Er is ook een mogelijkheid om klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld centraal te melden. Hiervoor kunt u bellen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs.

Externe vertrouwenspersoon de heer J. (Jan) Wibbens
Hét Vertrouwensbureau
De Gang 1A
9531 JK Borger
tel: 085-1055055 of mobiel 06-53697150
j
an@hetvtb.nl of algemeen@hetvtb.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Tel. 0900 111 31 11 (lokaal tarief)

rsg de Borgen
Postbus 133
9350 AC  LEEK

Tel.(secretariaat) 0594-854530

Algemeen directeur rsg de Borgen
I. Omlo ad interim
i.omlo@rsgdeborgen.nl