Schakelklas

Is de stap naar het vmbo (nog) te groot? Of zijn er twijfels over praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg? Op advies van het (speciale) basisonderwijs kan een leerling geplaatst worden in de schakelklas. Dit is een eenjarig traject dat erop gericht is om de leerling te laten instromen naar het vmbo. We bekijken samen met het basisonderwijs waar de leerling het beste tot zijn recht komt. 

Toelating tot de schakelklas

De toelatingscommissie van de Esborg bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor de schakelklas. Dat gebeurt op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport en aanvullende gegevens. 
Punten waar zij naar kijken zijn:

Onderwijsprogramma

De schakelklas is er op gericht om de leerling te laten doorstromen naar het vmbo bb. Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de leerling. ‘Leren leren’, praktijkgericht werken en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht. Verder besteden we extra tijd aan taal en rekenen en zijn de praktijkvakken gericht op zelfstandigheid. In de schakelklas werken de leerlingen aan dezelfde vakken en methodes als op het vmbo.

Begeleiding

De docenten op de Esborg zijn deskundig en hebben veel ervaring in het omgaan met leerlingen met een specifieke hulpvraag. De mentor is het eerste aanspreekpunt en bespreekt regelmatig de vordering van een leerling met de ouders/verzorgers. Behalve de mentor begeleiden de vakleerkrachten en een begeleidingsteam leerlingen van de schakelklas.

Na de schakelklas

Als de leerling goede resultaten boekt en voldoet aan de overgangsnormen op gebied van zelfstandigheid, werkhouding en sociaal emotionele vaardigheden om de overstap naar het vmbo bb te kunnen maken, gaan zij na de schakelklas naar het vmbo. Zijn ze beter op hun plaats in het praktijkonderwijs, dan stromen zij door naar het tweede jaar. 

Aanmelding

De aanmelding gaat via de basisschool.