Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Wat is er allemaal veranderd met ingang van augustus 2014?

Wat is gebleven?

Wat is er veranderd?
Samenwerkingsverband
In het samenwerkingsverband werken scholen samen op het terrein van passend onderwijs. In het samenwerkingsverband zorgen scholen ervoor dat zij leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs bieden, zodat minder leerlingen tussen wal en schip vallen.


Zorgplicht
Schoolbesturen krijgen met ingang van augustus 2014 een zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Dit geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven en voor leerlingen die zich nieuw aanmelden.

Een passende onderwijsplek kan zich bevinden op de school waar ouder(s)/ verzorger(s) de leerling aanmelden, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.


Extra ondersteuning
Als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan zal de school deze ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. De school zal dan een ondersteuningsarrangement samenstellen. Dit wordt altijd in samenspraak met de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) gedaan. Er wordt vanaf augustus 2014 geen leerlinggebonden financiering (lgf) meer toegekend. De school stelt een arrangement daarom vast in overleg met het samenwerkingsverband.

Neemt de leerling al met een rugzak deel aan het regulier onderwijs? Dan wordt er samen met ouder(s)/
verzorger(s) en de leerling gekeken of de ondersteuning ook in het komende schooljaar nodig is en op welke manier dat het beste kan worden georganiseerd. Een aanvraag voor een herindicatie is niet meer nodig.


Speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs
Onder de ‘extra ondersteuning’ valt het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (PrO). De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of PrO wordt afgegeven op basis van landelijke criteria. Nieuw is dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt bij het Samenwerkingsverband en niet de
ouders/verzorgers.
 

Ontwikkelingsperspectief
Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. De school bespreekt met de ouders/verzorgers het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het ontwikkelingsperspectief staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.


Meer algemene informatie
Informatie over het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden is te vinden op www.passendonderwijsgroningen.nl. Meer algemene informatie is te vinden op www.passendonderwijs.nl