Ouderbijdrage

Niet alle schoolzaken worden door de overheid bekostigd. De vergoeding die de school van het Rijk ontvangt, schiet steeds meer tekort. Ieder jaar moet worden bekeken hoe de gelden goed besteed kunnen worden, zonder dat het aanbod aan de leerlingen wordt beperkt. Daarom vraagt rsg de Borgen van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage, afhankelijk van de te volgen opleiding. Voor de school is deze bijdrage erg belangrijk.

rsg de Borgen heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009’ van de VO-Raad ondertekend. Hiermee wordt de school gestimuleerd om de schoolkosten transparant te maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met het ondertekenen van de gedragscode geeft rsg de Borgen aan dat zij zich zal houden aan de regels van deze gedragscode.

Met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage is door rsg de Borgen een reglement opgesteld, de ‘Regeling vrijwillige ouderbijdrage’. Deze regeling kunt u hier downloaden.